Regulamin

Sklep internetowy bosphaera.com dostępny pod adresem internetowym www.bosphaera.com, prowadzony jest przez Bosphaera M. Żyrkowski Spółka Jawna, z siedzibą przy ul. Rzeszowskiej 101a w Dębicy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676803, NIP: 872-24-16-257 zwany dalej „Sklepem”. 

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – Bosphaera M. Żyrkowski Spółka Jawna, 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 101A, wpisana do wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676803, NIP: 872-24-16-257, adres poczty elektronicznej: kontakt@bosphaera.com, numer telefonu kontaktowego – +48 784 563 566

Użytkownik:

 1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych
 2. osoba prawna
 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną

– która korzysta z witryny www.bosphaera.com

Klient:

 • Osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Osoba prawna.
 • Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz kontaktowy – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Newsletter – Usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach.

Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Administrator danych osobowych – Sprzedawca.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.).

o.i.d.o – ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833 z  późn. Zm).

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93.z  późn. Zm)

Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.bosphaera.com

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej bosphaera.com w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 3. Zakupu Towaru może dokonać wyłącznie Klient, który ukończył 13 lat oraz posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Unii Europejskiej.
 4. Wszystkie informacje o Towarze i Usługach świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym: opisy, ceny towaru) podane na stronie internetowej Sklepu bosphaera.com, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.
 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Użytkownika z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 6. Sklep internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane stronie internetowej Sklepu internetowego.
 7. Promocje Towaru organizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 1. Adres Sprzedawcy: ul. Rzeszowska 101 A, 39-200 Dębica.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@bosphaera.com.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 784563566
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

BNP Paribas 09 1750 0012 0000 0000 3734 4068

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00- 17.00 (od poniedziałku do piątku).
 1. Firma stara się, aby korzystanie ze korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu korzystających z popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, oraz powszechnie używanych połączeń internetowych.
 2. Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookie”, które podczas korzystania przez klientów ze strony internetowej Sklepu, są zapisywane przez serwer sprzedawcy na dysku urządzenia końcowego klienta. Pliki „cookie” są wykorzystywane dla lepszego działania strony internetowej Sklepu na urządzeniu końcowym klienta. Pliki „cookie” nie wpływają negatywnie na urządzenie końcowe klienta. Klient może w każdej chwili wyłączyć obsługę „cookie” w swojej przeglądarce internetowej.
 3. Do oraz składania zamówień na Produkty niezbędny jest:
 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej),
 4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768,
 5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Prawa do Sklepu, m.in. domeny internetowej na której się znajduje, majątkowe prawa autorskie, oraz prawa do jego nazwy, a także do wzorców i logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) są własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie ich może następować tylko za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach będzie podana w Sklepie w opisie Towaru.
 7. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne: Konto Klienta, Formularz kontaktowy, Formularz zamówienia, Newsletter, które są dobrowolne i nieodpłatne.
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (wyłączając tryb reklamacji Towaru) Klient może składać w szczególności: pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 3 Regulaminu. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny): okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady, określenie żądania Klienta, danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.
 9. Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 10. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 11. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi, które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia                            o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Konsumentowi a Przedsiębiorcy w drodze przesłanego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej.
 1. Aby ułatwić sobie zakup w Sklepie oraz obsługę zamówienia Klient może Aby założyć Konto w Sklepie. W tym celu należy wypełnić Formularz rejestracji. Aby to zrobić niezbędne jest podanie następujących danych: adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasła składającego się z odpowiedniej liczby znaków, a następnie kliknięcie przycisku „ZAREJESTRUJ SIĘ”.
 2. Przywileje wynikające z rejestracji i założenia Konta to między innymi:
 3. a) podgląd statusu realizacji zamówień
 4. b) podgląd historii zakupów
 5. c) brak konieczności ponownego wprowadzania danych przy kolejnych zakupach
 6. d) możliwość otrzymania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych
 7. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 8. Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Użytkownika lub Klienta zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wyszczególnionych w Formularzu Rejestracji.
 9. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 10. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie zwraca się do Klientów z prośbą o przesłane hasła dostępu do konta.
 11. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy. W szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt. 3 Regulaminu.
 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.
 2. Użytkownik lub Klient w ramach usługi Newslettera ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych (m.in. o nowościach, promocjach) w formie wiadomości wysyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 3. Korzystanie z Usługi Newslettera uwarunkowane jest podaniem prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz kliknięciu przycisku „Subskrybuj”, a następnie potwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik lub Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny odwołać zgodę na przesyłanie wiadomości za pośrednictwem usługi Newslettera poprzez przesłanie do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany w § 3 Regulaminu, żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.
 5. Newsletter jest przesyłany wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji poprzez potwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres poczty elektronicznej.
 6. Klient w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Formularz kontaktowy zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia do jego wypełniania i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 2. Usługa umożliwia Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza.
 3. Skorzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest możliwe po kliknięciu „Napisz do nas”, podaniu prawidłowego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, wskazaniu tematu wiadomości oraz wypełnieniu wiadomości i kliknięciu przycisku „Wyślij”.
 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwia Klientom złożenie Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza, zwana dalej „Formularzem zamówienia” zawierana jest na czas oznaczony w momencie dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym i ulega zakończeniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza zamówienia Sprzedawcy i złożenia przez Klienta Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 2. Zamówienia w Sklepie mogą być składane przez 24 godziny na dobę. W przypadku ewentualnej awarii Sklepu Sprzedawca poinformuje o tym w stosownym komunikacie zamieszczonym na stronie.
 3. Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy albo o dokonaniu zmiany Umowy.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),
 2. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”,
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji- wypełnić Formularz zamówienia poprzez podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz danych dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży: Towar, ilość, miejsce dostawy Towaru, sposób płatności za Towar. Klienci będący Przedsiębiorcami oraz Konsumenci wyrażający wolę uzyskania faktury, powinni również podać: nazwę firmy pod którą prowadzą działalność oraz numer NIP,
 5. kliknąć przycisk “KUPUJĘ I PŁACĘ” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 10 pkt 3 Regulaminu.
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. przesyłka pocztowa,
 3. przesyłka pocztowa pobraniowa,
 4. przesyłka kurierska,
 5. przesyłka paczkomatowa,
 6. odbiór osobisty dostępny pod adresem: 39-200 Dębica ul. Rzeszowska 101A
 7. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 8. płatność przy odbiorze,
 9. płatność za pobraniem,
 10. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 11. płatności elektroniczne: Przelewy24.pl. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony, NIP 7792369887, REGON 301345068.
 12. płatność kartą płatniczą za pośrednictwem Przelewy24.pl
 13. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwiększenia kosztów dostawy w przypadku produktów o niestandardowych gabarytach lub o bardzo dużej wadze. O takim zwiększeniu kosztów Sprzedawca poinformuje Klienta drogą mailową przed realizacją Zamówienia.
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 9 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.        Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem  a Sprzedawcą.
 3. Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych. W przypadku, gdy sprzedaż Towarów będących przedmiotem zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta wysyłając informację na adres mailowy Klienta.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:
 5. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą- Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży- w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
 6. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki – Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,
 7. płatności gotówką przy odbiorze osobistym – Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze osobistym Towaru.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 9. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 10. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.
 11. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
 12. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą- od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
 13. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem– od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 14. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Towaru. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 15. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski, krajów UE oraz Szwajcarii.
 16. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 17. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę przy jej odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien zażądać od pracownika dostawcy spisania odpowiedniego protokołu.
 18. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w § 3 Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu, jednak jego zastosowanie nie jest to obowiązkowe.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
 6. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
 7. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających  z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
 8. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 10. Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę  o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany jeśli Konsument wyśle Towar przed upływem terminu 14 dni,
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech                                     i funkcjonowania Produktu.
 13. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 15. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 16. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 17. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 18. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 19. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 20. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 21. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 22. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów,
 23. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 24. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 25. zawartej w drodze aukcji publicznej,
 26. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 27. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w sytuacji gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w Ustawie o ochronie Konsumenta.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w § 3 Regulaminu.
 5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
 7. okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji- Towaru i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
 8. określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),
 9. danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.
 10. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu.
 11. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć wadliwy Towar na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu. Jeżeli ze względu np. na rodzaj Towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar ten się znajduje.
 12. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Towaru w Sklepie.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji               i Konsumentów:

      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego                         w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Pod adresem https://ec.europa.eu/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl ).

 1. W przypadku, gdy osoba lub podmiot prawny dojdzie do wniosku, że treść publikowana na stronie internetowej Sklepu narusza ich dobra osobiste, prawa, know-how, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
 2. W takim wypadku Sprzedawca podejmuje niezwłoczne działania w celu weryfikacji zgłoszenia. W przypadku, gdy weryfikacja potwierdzi fakty ujęte w zgłoszeniu, Sprzedawca usunie ze strony internetowej sklepu treści będące przyczyną naruszenia.
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce  prywatności dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę- także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
 5. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Użytkowników przewidzianych u.o.i.d.o.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania, żądania usunięcia danych, a także przeniesienia ich do innego podmiotu.
 8. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym usługi lub Towaru. 
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych  w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym (dotyczy to np. Umowy sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży).
 4. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oraz adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,  

      http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Dla Klientów będących Konsumentami dodatkowo przewidziano różne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
 2. a) zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji  i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214,                        z późn.zm.),
 3. b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 4. c) skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów).
 5. W przypadku powstania sporu w oparciu o zawartą Umowę Sprzedaży, strony będą starały się rozwiązać sprawę polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Sprzedawca bierze na siebie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.
 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników i Klientów (w tym potencjalnych klientów) korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: bosphaera.com, zwanego dalej Sklepem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.), zwaną dalej u.o.d.o., jest Bosphaera M. Żyrkowski Spółka Jawna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676803, NIP: 872-24-16-257, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Rzeszowska 101 A, 39-200 Dębica, adres poczty elektronicznej: kontakt@bosphaera.com, nr telefonu: +48 784563507, zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 4. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z u.o.d.o. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z u.o.d.o. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz powiązanych ze Sklepem internetowym usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Klientów do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu internetowego.
 7. Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu internetowego, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu internetowego, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego oraz Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Sklepu internetowego).
 8. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 9. Administrator Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom, np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług.
 10. Podmioty, którym Administrator Sklepu może powierzyć dane osobowe Klienta mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 11. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Klient, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 3. Administrator informuje, że w związku z możliwością rejestracji w Sklepie internetowym i założenia Konta, Klienci zakładający Konto w Sklepie internetowym mogą zostać zobowiązani do podania określonych danych, takich jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres siedziby, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, login (e-mail) i hasło. Podanie wyszczególnionych podczas procesu rejestracji danych jest konieczne do założenia Konta, a pozostałe dane można podać dodatkowo.
 4. Administrator w ramach Sklepu internetowego może przechowywać informacje, np. dane osobowe niezbędne do umożliwienia kontaktu z Klientem, przesłania wiadomości czy związanych z płatnościami.
 5. Administrator w ramach Sklepu internetowego może gromadzić dane osobowe Klientów i potencjalnych Klientów kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi klienta, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Klienta i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Klienta.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu internetowego danych w następujących celach:
  1. złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
  2. zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,
  3. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
  4. zapewnienia pełnej obsługi użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
  5. dostosowywania oferty i doświadczeń użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Sklepu,
  6. monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych użytkowników,
  7. kontaktowania się z użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi  i reklamowymi,
  8. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
  9. egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego,
  10. dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta.
 7. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Sklepu internetowego.
 9. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np. adresu IP przypisanego do komputera Klienta lub zewnętrznego adresu IP dostawcy Internetu, nazwy domeny, rodzaju przeglądarki, czasu dostępu, typu systemu operacyjnego, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądanych stron, numeru identyfikacyjnego urządzenia mobilnego oraz innych danych dotyczących urządzeń. Od Klientów mogą być także pobierane dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.
 10. Administrator może przechowywać adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP komputera umożliwia dostęp do Internetu. Najczęściej jest przypisywany komputerowi dynamicznie, to znaczy zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu ewentualnych awarii serwera i przy tworzeniu analiz statystycznych.
 11. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego.
 12. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
 13. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
 14. imię i nazwisko,
 15. nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
 16. NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
 17. Adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
 18. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
 19. numer telefonu.
 20. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 21. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
 22. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub kurierską, Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
 23. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym.
 24. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Sklepu internetowego w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Sklep internetowy lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.
 25. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie oraz Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ( Wielicka 72,30-552 Kraków), KRS:0000296790, NIP: 6342661860 – w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar.
 26. Administrator informuje, że może stosować następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:
 27. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony
 28. piksel konwersji Facebooka (fragment kodu JavaScript) – w celu monitorowania zdarzeń na stronie internetowej Sklepu oraz zarządzania reklamami na Facebooku
 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 3. Administrator usługi może wykorzystywać cookies zewnętrzne w następujących celach:
 4. gromadzenia anonimowych danych statycznych przy pomocy narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA),
 5. wyświetlania reklam dostosowanych do oczekiwań Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA),
 6. promowania Sklepu przy pomocy serwisu facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),
 7. promowania Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc. z siedzibą w USA),
 8. wyświetlania reklam przystosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy rtbhouse.com (administrator cookies zewnętrznego: RTB House S.A. z siedzibą w Warszawie).
 9. Administrator w ramach Sklepu internetowego stosuje następujące rodzaje plików cookies:
 10. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego,
 11. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
 12. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego przez użytkowników,
 13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
 14. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i dostosowanie Sklepu internetowego do użytkownika.
 15. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego Sklepu internetowego.
 16. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 17. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. Przy ich użyciu nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego szpiegującego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 18. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Klienta może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Sklepu internetowego, w tym z możliwości złożenia Zamówienia.
 19. Klient, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej,                     z której aktualnie korzysta Klient. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft EDGE.
 20. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 21. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
 22. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Sklepu internetowego umożliwiają użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: youronlinechoices.com.
 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
 3. Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Sklepu internetowego, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu internetowego,
 4. Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu internetowego.
 5. Klient/użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
 6. Klient/użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Sklepu, m.in. formularzu rejestracyjnym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usług.
 7. Klient/użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
 8. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Sklepie internetowym są poprawne.
 9. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Klienta/użytkownika złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. W terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Klienta/użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 10. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO:

 1. a) Klient ma prawo do zażądania od Administratora usunięcia wszystkich albo wybranych danych osobowych.
 2. b) Klient ma prawo do zażądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:

– dane są przetwarzane niezgodnie z prawem

– wycofał zgodę w zakresie w którym dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego wcześniejszą zgodę

– dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane

– zgłosił sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych do celów marketingowych

– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego

2.

W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższego prawa, Administrator spełnia żądanie albo w uzasadnionych przypadkach odmawia jego spełnienia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeśli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie w stanie wypełnić żądania w ciągu miesiąca, wypełni je w ciągu następnych dwóch miesięcy, informując Klienta w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu i jego przyczynach.

 

 1. Pomimo wysunięcia żądania usunięcia danych Administrator może zachować niektóre dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie ich jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub też do wywiązania się z obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to głównie danych osobowych obejmujących: nazwisko, imię, adres zamieszkania i adres poczty elektronicznej, które to dane przechowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem ze Sklepu.
 1. Oferta Sklepu internetowego będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Sklepu internetowego wraz ze stosownym komunikatem.
 3. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@bosphaera.com
 4. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres 14 dni od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności Sklepu internetowego, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.